Chỉ cần chọn mức tổng số kilomet mong muốn hoàn thành trong 21 ngày. Bạn sẽ thấy mình của ngày thứ 22 khác với ngày thứ 0 như thế nào!