Mã người dùng: 305246

Nguyễn Phát Đạt

“Tuổi trẻ - vui vẻ - sống khoẻ | Youth - Positive - Healthy”

strava: Nguyễn Phát Đạt

Thống kê hoạt động

Thống kê
Theo ngày Theo tháng BMI/BMR
# Hoạt động
1
Afternoon Run (View on Strava)
2
Afternoon Walk (View on Strava)
3
( Day 64 ) Road to HM (View on Strava)
4
Afternoon Run (View on Strava)
5
( Day 63 ) Road to HM (View on Strava)
6
Afternoon Run (View on Strava)
7
( Day 62 ) Road to HM (View on Strava)
8
( Day 61 ) Road to HM (View on Strava)
9
( Day 60 ) Road to HM (View on Strava)
10
Evening Run (View on Strava)

Xem thêm

# Ngày Bước chân

Xem thêm

# Hoạt động

Xem thêm

# Hoạt động

Xem thêm

# Hoạt động

Xem thêm