Mã người dùng: 270658

Trieu Duong

Thống kê hoạt động

Huy chương Xem tất cả

# Hoạt động
1 Strava
Outdoor Run
2 Strava
Outdoor Run
3 Strava
Outdoor Run
4 Strava
Outdoor Run
5 Strava
Morning Run
6
Morning run
7 Strava
Morning Run
8 Strava
Outdoor Run
9
Morning run
10 Strava
Outdoor Run

Xem thêm

# Ngày bước chân
1 24/04/2020 13,232 bước
2 22/04/2020 21,118 bước
3 21/04/2020 19,083 bước
4 20/04/2020 13,617 bước
5 19/04/2020 43,176 bước
6 18/04/2020 7,900 bước
7 17/04/2020 0 bước
8 16/04/2020 4,682 bước
9 15/04/2020 30,472 bước
10 14/04/2020 24,249 bước

Xem thêm

# Hoạt động
Bạn chưa có hoạt động nào
# Hoạt động
1 Strava Cycling
2 Strava Evening Ride
3 Strava Afternoon Ride
4 Strava Evening Ride
5 Strava Afternoon Ride
6 Strava Afternoon Ride
7 Strava Afternoon Ride
8 Strava Evening Run
9 Strava Evening Ride
10 Strava Afternoon Ride relax

Xem thêm

# Hoạt động
Bạn chưa có hoạt động nào