Mã người dùng: 221839

Tran Hai

“Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy. Ta có thêm ngày nữa để chạy vui”

Thống kê hoạt động

Huy chương Xem tất cả

# Hoạt động
1 Strava
Cooldown walk 29Oct (View on Strava)
2 Strava
TPw16: Run 10km 29Oct (View on Strava)
3 Strava
Afternoon walk 29Oct (View on Strava)
4 Strava
Cooldown walk 27Oct (View on Strava)
5 Strava
TPw16: Tempo Run 14km 27Oct (View on Strava)
6 Strava
Morning Run (View on Strava)
7 Strava
TPw16: Recovery Run 26Oct (View on Strava)
8 Strava
Night Walk 25Oct (View on Strava)
9 Strava
Morning hike 25Oct (View on Strava)
10 Strava
Morning walk 24Oct (View on Strava)

Xem thêm

# Ngày Bước chân

# Hoạt động Link

# Hoạt động

# Hoạt động