Mã người dùng: 209758

Nguyễn Thị Vân Anh

Thống kê hoạt động

Huy chương Xem tất cả

# Hoạt động
1 Strava
Morning Run
2 Strava
Morning Run
3 Strava
Morning Run
4 Strava
Morning Run
5 Strava
Night Run
6 Strava
Evening Run
7 Strava
Evening Run
8 Strava
Morning Run
9 Strava
Morning Run
10 Strava
Evening Run

Xem thêm

# Ngày bước chân
1 26/04/2020 21,418 bước
2 25/04/2020 13,419 bước
3 21/04/2020 24,441 bước
4 20/04/2020 19,288 bước
5 19/04/2020 27,194 bước
6 18/04/2020 19,089 bước
7 17/04/2020 13,671 bước
8 16/04/2020 30,948 bước
9 15/04/2020 24,202 bước
10 14/04/2020 24,538 bước

Xem thêm

# Hoạt động
Bạn chưa có hoạt động nào
# Hoạt động
Bạn chưa có hoạt động nào
# Hoạt động
Bạn chưa có hoạt động nào