Mã người dùng: 202508

Khôilm

“No pain no gain”

Thống kê hoạt động

Huy chương Xem tất cả

# Hoạt động
1 Strava
Afternoon Run
2 Strava
Afternoon walk, muscle release
3 Strava
Relax after long ride
4 Strava
Afternoon Run
5 Strava
Afternoon Run
6 Strava
Afternoon Run
7 Strava
Afternoon Run
8 Strava
Afternoon Run
9 Strava
Afternoon Run, going to the Market
10 Strava
Going to the Market for dairy product!!

Xem thêm

# Ngày bước chân
Bạn chưa có hoạt động nào
# Hoạt động
Bạn chưa có hoạt động nào
# Hoạt động
1 Strava Morning Ride
2 Strava 5.5-May the 5th! Welcome raining season
3 Strava Morning Ride - 4/5 first day back to school
4 Strava Morning Ride
5 Strava Núi Dinh Tour
6 Strava Morning Ride
7 Strava Nui Dinh 3/5
8 Strava Morning Ride
9 Strava 2/5
10 Strava Morning Ride

Xem thêm

# Hoạt động
Bạn chưa có hoạt động nào