Mã người dùng: 107317

Trần thành

“Chạy để có sức mạnh”

Thống kê hoạt động

Huy chương Xem tất cả

# Hoạt động
1 Strava
Morning Run
2 Strava
Morning Run
3 Strava
Morning Run
4 Strava
Morning Run
5 Strava
Morning Run
6 Strava
Morning Run
7 Strava
Morning Run
8 Strava
Morning Run
9 Strava
Morning Run
10 Strava
Morning Run

Xem thêm

# Ngày Bước chân
1 21/04/2020 16,632 bước
2 20/04/2020 18,704 bước
3 19/04/2020 8,439 bước
4 18/04/2020 10,958 bước
5 17/04/2020 0 bước
6 16/04/2020 3,670 bước
7 15/04/2020 4,940 bước
8 14/04/2020 17,022 bước
9 13/04/2020 16,913 bước
10 12/04/2020 14,278 bước

Xem thêm

# Hoạt động
Bạn chưa có hoạt động nào
# Hoạt động
1 Strava Morning Ride
2 Strava Morning Ride
3 Strava Morning Ride
4 Strava Morning Ride
5 Strava Morning Ride
6 Strava Morning Ride
7 Strava Morning Ride
8 Strava Morning Ride
9 Strava Morning Ride
10 Strava Morning Ride

Xem thêm

# Hoạt động
Bạn chưa có hoạt động nào