Mã người dùng: 106583

Nguyễn Kim loan

“Love Running”

Thống kê hoạt động

Huy chương Xem tất cả

# Hoạt động
1 Strava
Morning Run
2 Strava
Morning Run
3 Strava
Morning Run
4 Strava
Morning Run
5 Strava
Morning Run
6 Strava
Morning Run
7 Strava
Morning Run
8 Strava
Morning Run
9 Strava
Morning Run
10 Strava
Morning Run

Xem thêm

# Ngày Bước chân
1 21/04/2020 1,888 bước
2 20/04/2020 2,402 bước
3 19/04/2020 1,084 bước
4 18/04/2020 1,540 bước
5 17/04/2020 1,843 bước
6 16/04/2020 2,060 bước
7 15/04/2020 1,453 bước
8 14/04/2020 1,052 bước
9 13/04/2020 716 bước
10 12/04/2020 2,765 bước

Xem thêm

# Hoạt động
Bạn chưa có hoạt động nào
# Hoạt động
1 Strava Night Ride
2 Strava Morning Ride
3 Strava Morning Ride
4 Strava Morning Ride
5 Strava Morning Ride
6 Strava Morning Ride
# Hoạt động
Bạn chưa có hoạt động nào