Mã người dùng: 106579

Mặn

“Crawling Walking Running Galloping”

Thống kê hoạt động

Huy chương Xem tất cả

# Hoạt động
1 Strava
Morning Run
2 Strava
Evening Run
3 Strava
Morning Run
4 Strava
Morning Run
5 Strava
Morning Run
6 Strava
Evening Run
7 Strava
Evening Run
8 Strava
Morning Run
9 Strava
Afternoon Run
10 Strava
Evening Run

Xem thêm

# Ngày bước chân
1 25/04/2020 9,988 bước
2 21/04/2020 2,338 bước
3 20/04/2020 3,536 bước
4 19/04/2020 6,694 bước
5 18/04/2020 13,887 bước
6 17/04/2020 2,848 bước
7 16/04/2020 3,018 bước
8 15/04/2020 3,779 bước
9 14/04/2020 2,867 bước
10 13/04/2020 976 bước

Xem thêm

# Hoạt động
Bạn chưa có hoạt động nào
# Hoạt động
1 Strava Morning Ride
# Hoạt động
Bạn chưa có hoạt động nào