Mã người dùng: 100561

Từ Vĩnh Phát

Thống kê hoạt động

Huy chương Xem tất cả

# Hoạt động
1 Strava
Morning Run
2 Strava
Evening Run
3 Strava
Night Run
4 Strava
Evening Run
5 Strava
Evening Run
6 Strava
Afternoon Run
7 Strava
Evening Run
8 Strava
Afternoon Run
9 Strava
Lunch Run
10 Strava
Morning Run

Xem thêm

# Ngày Bước chân
1 21/04/2020 170 bước
2 20/04/2020 1,857 bước
3 19/04/2020 1,769 bước
4 18/04/2020 14,087 bước
5 17/04/2020 21,912 bước
6 16/04/2020 19,156 bước
7 15/04/2020 7,624 bước
8 14/04/2020 1,912 bước
9 13/04/2020 2,640 bước
10 12/04/2020 18,448 bước

Xem thêm

# Hoạt động
Bạn chưa có hoạt động nào
# Hoạt động
1 Strava Morning Ride
2 Strava Morning Ride
3 Strava Morning Ride
4 Strava Evening Ride
5 Strava Evening Ride
6 Strava Morning Ride
7 Strava Morning Ride
8 Strava Morning Ride
9 Strava Evening Ride
10 Strava Morning Ride

Xem thêm

# Hoạt động
Bạn chưa có hoạt động nào