Mã người dùng: 100100

Nguyễn Thăng Long

“MKT DBA”

Thống kê hoạt động

Huy chương Xem tất cả

# Hoạt động
1 Strava
Afternoon Run
2 Strava
Night Run
3 Strava
Lunch Run
4 Strava
Morning Run
5 Strava
Morning Run
6 Strava
Afternoon Run
7 Strava
Evening Run
8 Strava
Night Run
9 Strava
Morning Run
10 Strava
Evening Run

Xem thêm

# Ngày bước chân
1 20/04/2020 148,000 bước
2 09/04/2020 0 bước
3 08/04/2020 0 bước
4 07/04/2020 3,823 bước
5 06/04/2020 6,338 bước
6 05/04/2020 14,748 bước
7 04/04/2020 9,565 bước
8 03/04/2020 3,250 bước
9 02/04/2020 8,259 bước
10 01/04/2020 6,406 bước

Xem thêm

# Hoạt động
Bạn chưa có hoạt động nào
# Hoạt động
1 Strava Night Ride
2 Strava Evening Ride
3 Strava Night Ride
4 Strava Morning Ride
5 Strava Night Ride
6 Strava Morning Ride
7 Strava Morning Ride
8 Strava Evening Ride
9 Strava Evening Ride
10 Strava Lunch Ride

Xem thêm

# Hoạt động
Bạn chưa có hoạt động nào