Mã người dùng: 100029

Trần Ngọc Chính

“Nothing is Impossible”

Thống kê hoạt động

Huy chương Xem tất cả

# Hoạt động
1 RUNNING
2 RUNNING
3 RUNNING
4 RUNNING
5 RUNNING
6 RUNNING
7 Strava
Evening Run
8 Strava Evening Run
9 Strava Evening Run
10 Strava
Evening Run

Xem thêm

# Ngày bước chân
1 31/05/2020 3,802 bước
2 30/05/2020 3,495 bước
3 29/05/2020 3,156 bước
4 28/05/2020 931 bước
5 27/05/2020 1,989 bước
6 26/05/2020 2,095 bước
7 25/05/2020 1,273 bước
8 24/05/2020 3,728 bước
9 23/05/2020 2,683 bước
10 22/05/2020 1,919 bước

Xem thêm

# Hoạt động
1
Push-ups Hít đất
2
Push-ups
# Hoạt động
1 Strava Morning Ride
2 Strava Test 21km hcm
3 Strava Morning Ride
4 Strava Afternoon Ride
5 Strava Afternoon Ride
6 Strava Afternoon Ride
7 Strava Morning Ride
8 Strava Lunch Ride
9 Strava Afternoon Ride
10 Strava Afternoon Ride

Xem thêm

# Hoạt động
Bạn chưa có hoạt động nào