Bảng xếp hạng Facebook

Tổng bài post: 42


Quy định
Hashtag
Reaction 1 điểm
Bình luận 1 điểm
Chia sẻ 2 điểm
Xem 1 điểm
Hạng Thành viên
4
5
6
7
8
9
10